ΑΤΕΣΕ PUBLIC ADDRESS

Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ανακοινώσεων Bosch Plena με προηχογραφημένα μηνύματα EVAC σε σχολικό συγκρότημα κατασκευής με ΣΔΙΤ της εταιρίας ΑΤΕΣΕ